Home//Juridische informatie
Juridische informatie2018-09-18T09:22:20+00:00

Juridische informatie

Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, hebben de verschillende pagina’s en toepassingen die je raadpleegt op deze website een zuiver informatieve waarde. De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. De website is een initiatief van Autodelen.net, Infopunt Publieke Ruimte en Taxistop vzw. De verantwoordelijke voor de website is Taxistop vzw (hierna Taxistop). Taxistop geeft evenwel geen garanties wat betreft de actualiteit, accuratesse, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens, de publicaties op de MOBIPUNT-website of de websites waarnaar zij een link leggen.

De aansprakelijkheid van TAXISTOP voor enigerlei schade die het gevolg is van de toegang tot, de consultatie of het gebruik van de informatie, gegevens en publicaties op de website, en/of de toegang tot en het gebruik van de interactieve toepassingen, kan alleen in het geval van opzet of grove fout van hun zijde worden ingeroepen.

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. Het staat je vrij om die websites te bezoeken. TAXISTOP treedt daarbij niet op als tussenpersoon en bemiddelt geenszins tussen jou en die derden, tenzij expliciet anders vermeld. TAXISTOP draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar zij een link leggen en geven geen garanties wat het veiligheidsniveau van die sites betreft. TAXISTOP biedt bovendien geen enkele garantie voor de solvabiliteit of betrouwbaarheid van de site-eigenaars of site-houders, noch voor de personen of bedrijven waarover de site(s) informatie verstrekken.

Je kan TAXISTOP niet aansprakelijk stellen voor de eventuele nadelige gevolgen of enigerlei schade die je zou lijden ingevolge (i) de op basis van de hyperlinks gelegde contacten of gesloten contracten, (ii) het gebruik van gegevens verkregen via hyperlinks, (iii) de consultatie van de via hyperlink bezochte website(s).
De dienst- en productinformatie die TAXISTOP verstrekt via deze website wordt beheerst door de regels van het Belgische recht waaraan zij onderworpen zijn. Als je jou toegang verschaft tot deze website of ervan gebruik maakt vanuit een ander rechtsgebied, moet je vooraf verifiëren of het recht van dat land je dat toelaat. Zoniet moet je je onthouden van elke (verdere) toegang tot onze website of het gebruik van onze website. De intellectuele eigendomsrechten op de informatie, publicaties, foto’s en gegevens verstrekt op deze website komen toe aan hetzij TAXISTOP, hetzij aan met TAXISTOP verbonden entiteiten of aan derden. Je moet je onthouden van elke inbreuk daarop. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen, van de informatie, publicaties of gegevens verboden.

De persoonsgegevens verkregen via deze website kunnen door TAXISTOP worden verwerkt voor het verzenden van nieuwsbrieven met informatie over mobipunten. Volgende gegevens zijn ook zichtbaar voor Autodelen.net en Infopunt Publieke Ruimte: naam, voornaam, organisatie en e-mailadres. De gebruiker die dat wenst kan zich hiertegen op elk ogenblik verzetten. Dit verzetsrecht kan uitgeoefend worden door contact op te nemen met Taxistop.

Je kan verzet aantekenen tegen de aanwending van jouw gegevens voor de genoemde doeleinden. Je hebt ook recht op inzage in de persoonlijke gegevens die je aanbelangen en je kan ze, in voorkomend geval, laten verbeteren.


Zetel TAXISTOP vzw, K.M. Hendrikaplein65B, 9000 Gent – België BTW : BE 0415.131.393 – RPR Gent – E-mail: info@Taxistop.be.